Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €

Olet täällä

Tietosuojaseloste

Laadittu: 30.5.2017

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Osoite:
PL 52 (Ketunpolku 3), 87101 Kajaani

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
Puh. (08) 618 991, kajaanin.amk@kamk.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Nimi:
Jaana Karjalainen

Osoite:
PL 52 (Ketunpolku 3), 87101 Kajaani

Puhelin:
044 715 7014

Sähköposti:
jaana.karjalainen@kamk.fi

Nimi:
Satu Härkönen

Puhelin:
044 7101 406

Sähköposti:
satu.harkonen@kamk.fi

Osoite:
PL 52 (Ketunpolku 3), 87101 Kajaani

3. Rekisterin nimi 

Verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

 

Asiakassuhteiden hoitaminen ja tilausten käsittely (Henkilötietolaki 8 §).

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme seuraavia tietoja riippuen tuotteesta:

- Nimi (suku- ja etunimi)

- Opiskelijaryhmäkoodi

- Suoritettava tutkinto

- Osoitetiedot (katu-/postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka)

- Maa

- Opiskelijan lukuvuositieto

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

- Syntymäaika

- Tutkinnon valmistumisvuosi

- Tilaushistoria
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä (asiakkaalta) itseltään, KAMK Oy:n tilausjärjestelmä sekä mahdolliset lainsäädännön mukaiset asiakastietojen ostot ulkopuolisilta tahoilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

8. Tietojen luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto:

säilytetään lukitussa ja elektronisesti suojatussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

ATK-pohjainen järjestelmä säilytetään lukitussa tilassa, joka on suojattu palomuuri-, käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.

Tietoja välitetään sekä sisäisesti että ulkoisesti seuraaville ryhmille:
- Niille yrityksen henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.
- Viranomaisille lain edellyttämällä tavalla (esimerkiksi sosiaali- ja veroviranomaisille)
- Tilausten käsittelyn ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille (esim. tilausten maksamiseen ja toimittamiseen liittyvät tahot).

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

10. Tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen

Tilaustiedot säilytetään 2 vuotta.

Asiakastiedot, jotka syntyvät kun asiakas rekisteröityy säilytetään niin kauan kuin asiakas haluaa olla rekisteröitynä.

Järjestelmään kerättävät tiedot säilytetään, mikäli niitä ei erikseen poisteta. Ohjelmatoimittaja (CPU) poistaa tiedot tilaajan pyynnöstä.

11. Tarkastusoikeus 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä rekisteröidylle kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tarkistusoikeuden toteuttamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti (omakätisesti allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu asiakirja). Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle (ks. kohta 2), joka päättää tarkastuspyynnön toteutuksesta. Tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Hänellä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29§).

Rekisteriasioista vastaavan henkilön, järjestelmän hoitajan tai muun vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Rekisteröity voi ilmoittaa omissa tiedoissaan havaitsemastaan virheestä rekisterin yhteyshenkilölle (ks. kohta 2) ja pyytää korjaamaan tiedot. Oikaisupyynnön voi tehdä myös kirjallisesti. Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle, joka päättää tiedon korjaamisen toteuttamisesta. Pyytäjän henkilöllisyys tarkistetaan.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllisyyden tarkistaminen

Ellei tietoja pyytävä henkilö ole entuudestaan tunnettu tai hänen henkilöllisyyttään ei muilla keinoin voida varmistaa, hänen on todistettava henkilöllisyytensä aina ennen tietojen luovuttamista.

Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla virallisella henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään joko ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti. KAMKin sähköpostista lähetetty pyyntö voidaan katsoa riittäväksi tunnisteeksi henkilöllisyydestä.

Osoitetietojen luovutuskielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää luovuttamasta väestötietojärjestelmästä ja siihen liittyvistä asiakirjoista häntä itseään koskevia tietoja

  • suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen (henkilötietolaki 30 §)
  • osoitepalveluna (väestötietolaki 25 § 5 mom.)
  • henkilömatrikkelia varten (henkilötietolaki 30 §)
  • sukututkimusta varten (henkilötietolaki 30 §).

Em. henkilötietojen luovutuksen kieltäminen haetaan väestörekisterikeskuksesta tai maistraatista. Kiellon voimaan astumisen jälkeen väestörekisterikeskus ei enää toimita osoitepalveluna em. tietoja ammattikorkeakoululle. Rekisteröity, joka ei halua ilmoittaa osoitetietojaan, vastaa itse niistä haitoista ja vahingoista, joita syntyy, kun häntä ei pystytä tavoittamaan.

Turvakielto

Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi hänen pyynnöstään määrätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin käyntiä virastossa. Turvakieltomääräys voi ensimmäisellä kerralla olla voimassa enintään viisi vuotta. Sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan. Kun henkilöllä on turvakielto, hänen osoitettaan ei luovuteta useissa tapauksissa viranomaisillekaan. Ne viranomaiset, jotka saavat henkilön yhteystietoja järjestelmiinsä, saavat myös tiedon turvakiellosta.

Henkilön, jolle on myönnetty turvakielto, tulee tarvittaessa ilmoittaa asiasta rekisterin yhteyshenkilölle (ks. kohta 2).

Lähestymiskielto

Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilön hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta häneen yhteyttä. Lähestymiskieltoa voi hakea kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Lähestymiskieltoa haetaan joko poliisilta tai suoraan käräjäoikeudelta.

Henkilön, jolle on myönnetty lähestymiskielto, tulee tarvittaessa ilmoittaa asiasta rekisterin yhteyshenkilölle.